Sữa chữa máy in Phúc AN
hotline

Mã sản phẩm: Phần mềm quản lý sản xuất

 

Giá: Liên hệ

 

Phần mềm quản lý sản xuất  giúp doanh nghiệp có khả năng kiểm soát tốt hơn các hạn mức của dự án… đồng thời có khả năng tối ưu hóa các nguồn lực như nguyên vật liệu, nhân công, máy móc thi công… vừa đủ để sản xuất từ đó có thể dễ dàng định giá cho việc kinh doanh.

Phần mềm là tổng hợp kinh nghiệm sản xuất được đúc kết lại qua thời gian nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp sản xuất xây dựng một qui trình quản lý khoa học, hiệu quả, từ quản lý nguyên vật liệu đầu vào, quản lý nhà cung cấp, quản lý kho, quản lý bán hàng… đến lập định mức sản phẩm, phân tích tình hình nguyên vật liệu thừa thiếu, tổng hợp các báo cáo rất giá trị cho ban lãnh đạo công ty.

Hiệu quả mà những phần mềm sản xuất đem lại cho doanh nghiệp ứng dụng nó?

Các dữ liệu đầu vào là các yếu tố liên quan đến kế hoạch sản xuất…và một số dữ liệu khác. Chỉ phải nhập một lần cho mọi hoạt động của phần mềm, đồng thời các báo cáo được thực hiện với tốc độ nhanh hơn, chính xác hơn. Doanh nghiệp có khả năng kiểm soát tốt hơn các hạn mức của dự án… đồng thời có khả năng tối ưu hóa các nguồn lực như nguyên vật liệu, nhân công, máy móc thi công… vừa đủ để sản xuất từ đó có thể dễ dàng định giá cho việc kinh doanh.

Các thông tin về công việc sản xuất được cập nhật một cách đầy đủ, kịp thời và có khả năng chia sẻ cho mọi đối tượng cần sử dụng thông tin như ban lãnh đạo công ty, ban chỉ đạo sản xuất, người sản xuất. . . Ứng dụng của loại phần mềm này cũng đồng nghĩa với việc tổ chức quy trình sản xuất của doanh nghiệp theo các quy trình chuyên nghiệp, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, do đó nó nâng cao tiến độ của dự án, tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận. Ứng dụng của nhóm phần mềm sản xuất cũng là công cụ quan trọng để doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý, nắm bắt tình hình sản xuất, tình hình phát triển, đồng thời nó cũng giúp doanh nghiệp tiếp cận tốt hơn với tiêu chuẩn quốc tế. Một doanh nghiệp nếu ứng dụng ngay từ khi quy mô còn nhỏ sẽ có thuận lợi là dễ triển khai và doanh nghiệp sớm đi vào nề nếp. Doanh nghiệp nào chậm trễ ứng dụng phần mềm vào công việc quản lý sản xuất…, doanh nghiệp đó sẽ tự gây khó khăn cho mình và tạo lợi thế cho đối thủ.

Các chức năng chính của phần mềm sản xuất là gì?

Quản lý Kho:

· Tạo và quản lý kho (kho nguyên liệu, kho linh kiện, kho thành phẩm…)

· Nhập, xuất kho, hàng hóa trả lại

Quản lý Quá trình Sản xuất

· Lập định mức sản phẩm

· Lập lệnh sản xuất. Phân tích tình hình nguyên liệu, linh kiện trong kho để hỗ trợ lập lệnh sản xuất.

· Tổ chức, định nghĩa danh mục Nguyên liệu, linh kiện/ Bán thành phẩm, thành phẩm rõ ràng theo ngành nghề, phân nhóm, và chi tiết đến từng màu sắc linh kiện, thành phẩm.

Quản lý Nhà cung cấp

· Thông tin nhà cung cấp

· Công nợ nhà cung cấp

Quản lý Bán hàng

· Thông tin khách hàng

· Công nợ khách hàng

· Hoa hồng khách hàng

· Chi phí vận chuyển

· Bảng giá

· Doanh thu trên từng nhân viên kinh doanh

Quản lý Tài chính

· Các khoản thu

· Các khoản chi phí

Quản lý Chi nhánh (Áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, nhiều kho hàng …)

Báo cáo thống kê

· Báo cáo Công nợ nhà cung cấp, công nợ khách hàng

· Báo cáo nợ vượt mức

· Báo cáo tổng hợp Nhập xuất tồn hàng hóa

· Báo cáo bán hàng trong ngày

· Báo cáo thu chi

· Các báo cáo khác (theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp)

· Kết xuất các báo cáo sang nhiều định dạng (Excel, …)  Bảo mật

· Phân quyền cho người sử dụng Phần mềm

· Căn cứ vào quyền hạn của mỗi người dùng, phần mềm sẽ tạo cho người đó một menu các chức năng riêng biệt phân chia theo chủ đề dễ dàng cho quản lý và tác nghiệp.